Статии

Крестън БулМар, собственост на Емил Попов, получи голямо международно признание

През месец май 2011 год., Крестън БулМар (Kreston BulMar) получи статут на сертифициран обучаващ център за Централна и Източна Европа по въпросите за отчитане на устойчивото развитие на компаниите, което се присъжда от GRI (център за сътрудничество към програмата за околна среда на ООН) и във връзка с инициативата на ООН за Глобален Договор между всички компании по света, относно човешките права, условията на труд, околната среда и антикорупцията, и Целите на Хилядолетието за Развитие, към които се присъединиха 189 държави, обединени от цели, свързани отново с човешките права и осигуряване на устойчива околна среда.

Крестън БулМар е първата в България и 70-тата в света компания, която придоби този статут, а България е 36-тата страна, която разполага с локална сертифицирана организация, която може да провежда обучения, консултации и одит на отчети за устойчиво развитие на компаниите.

Целта на устойчивото развитие е да се посрещат нуждите на настоящето, без да се прави компромис с възможността бъдещите поколения да удовлетворяват своите нужди. За тази цел е необходимо още в следващите няколко години да се постигне балансирано използване на природните ресурси и обратимо замърсяване на околната среда, за да може природата да се намира в устойчиво равновесие за много дълъг период от време и от друга страна да има устойчив баланс в социалните отношения и преразпределението на финансовите ресурси, така че обществените отношения между различни групи и прослойки хора да се намират в постоянен баланс.

Тъй като от дейността на компаниите зависи какви данъци събира държавата, за да ги преразпредели, зависи какви природни ресурси се ползват, колко от тях са рециклирани, колко енергия и вода се използват или се спестяват, колко се замърсява околната среда, какви условия на труд се осигуряват на работещите, какви са възнагражденията и стандарта на живот, какви са обществените политики подкрепяни от бизнеса, здравословни и безопасни ли са продуктите на пазара, спазва ли се трудовото и търговското законодателство, противопоставят ли се компаниите на корупционните практики и на не лоялната конкуренция и т.н. Тоест устойчивото развитие на света зависи преди всички от дейността на компаниите по света. Ето защо GRI е разработил международен стандарт за отчитане на всички тези показатели на ниво отделна компания, за да може всяка компания да планира своите цели за устойчиво развитие и да отчита напредъка си по тези показатели всяка година. В развитите икономики, отчетите за устойчиво развитие са много популярни и компаниите имат разбирането и отговорността, че това е единствено верния подход за постигане на устойчиво развитие както на самата компания, така и на околната и социалната среда за следващите поколения. В по-големите и отговорни компании по света вече е въпрос на чест всяка година да демонстрират все по-голям напредък в отчетите си за устойчиво развитие. Европейска директива също задължава компаниите, които се търгуват на фондовите борси и тези от обществен интерес да съставят подобни отчети, което до момента в България не се правеше, защото нямаше знанието и практиката как се прави това. Сега, след като Керстън БулМар стана сертифициран партньор на GRI това бързо ще се промени не само за България, но и за страните в региона, където Крестън БулМар също има право да предоставя консултации и услуги, свързани с отчитане на устойчивото развитие.

Принципите на инициативата Глобален Договор на ООН

 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.
 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
 5. Ефективно премахване на детския труд.
 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.
 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.
 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.
 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

Глобални Цели на Хилядолетието за Развитие

 1. Преодоляване на крайната бедност и глада
 2. Постигане на начално образование за всички
 3. Намаляване на детската смъртност
 4. Подобряване здравословното състояние на майките
 5. Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести
 6. Осигуряване на устойчива околна среда
 7. Създаване на глобално партньорство за развитие

Новини

виж всички