Статии

Кмете, каня те на диспут

време е да признаеш истината за аферата с бензиностанцията

 

Многобройните разобличаващи публикации на факти и документи по повод скандалната препродажба (на 13 пъти по-висока цена в рамките на 5 дни – разлика повече от милион лева) на парцела под бензиностанцията на Лукойл в Дряново и работата на ДАНС и прокуратурата по случая, са накарали кмета Иван Николов да си поръча услужлива проверка от Агенцията за Държавна Финансова Инспекция (АДФИ) – Габрово, която да направи извода, че няма нарушения в конкурса и изпълнението на договора от победителя ”Пи Ай” ЕООД. Казвам, че кметът си е поръчал тази проверка, защото АДФИ не е била сезирана по случая и нямаше причини да прави проверка, освен ако кмета сам не си я е поискал, за да опита да излезе чист от тази афера.

Да, кмете, ама не! Заключенията на г-жа Марийка Лалева, главен финансов инспектор от АДФИ – Габрово, в нейния доклад от 17.04.2009 год., са направо абсурдни, за което ще сезирам отново прокуратурата и ДАНС, защото е недопустимо пазителите на обществените финанси от АДФИ да прикриват очевадните нарушения и злоупотреби с обществения интерес. Малко по-долу ще направя пълен анализ на най-манипулативните заключения на г-жа Лалева.

Преди това, най-сериозно и отговорно те каня на диспут по повод сделката с имота под бензиностанцията на Лукойл в Дряново. На този диспут аз ще се явя сам и настоявам от другата страна да сте поне ти, управителя на ”Пи Ай” ЕООД, представител на Лукойл, г-жа Марийка Лалева от АДФИ – Габрово, Николай Марков – председателя на Икономическата Комисия в ОбС, който много услужливо се опитва да те изкара герой в тази афера и при всяка удобна възможност предлага да ти бъде увеличена заплатата и нямам нищо против да си доведеш всякакви правни и финансови експерти, дори ще бъда много щастлив, ако успееш да доведеш в твоя подкрепа националните председатели на партиите, които те подкрепиха в изборите – ГЕРБ, СДС, ДСБ, ЗНС и т.н. Предлагам ти диспута да бъде в голямата зала на читалището, аз ще платя наема за залата, ще осигуря разгласата сред дряновци и присъствието на националните медии. Единственото, което трябва да направиш от твоя страна е да оповестиш публично кога си готов и да има поне десетина дни за организация на мероприятието.

А сега по абсурдните и манипулативни заключения на г-жа Марийка Лалева от АДФИ – Габрово:

Манипулативно заключение №1:

”От участника в конкурса е представена декларация, с която управителя на ”Пи Ай” ЕООД, Владимир Пилчев, декларира, че представлява ”Лукойл България” ЕООД. Представено е писмо за намерение от ”Лукойл България” ЕООД, подписано от Валентин Златев – управител на ”Лукойл България” ЕООД, в което се изразява изрично намерение, че ”Лукойл България” ЕООД, ще закупи от ”Пи Ай” ЕООД общинския имот, отреден за бензиностанция, веднага след като ”Пи Ай” ЕООД придобие имота от Община Дряново в рамките на провежданата конкурсна процедура.” По-нататък в писмото се казва още, че ”Лукойл България” ЕООД, декларира, че ще закупи имота с цел построяване и трайно експлоатиране на бензиностанция.”

Г-жо Лалева, кмете, членове на комисията, как не ви направи впечатление, че никому неизвестната фирма ”Пи Ай” ЕООД представя писмо за намерение от ”Лукойл България” ЕООД, че ако тя спечели конкурса и закупи имота от Община Дряново, след това ”Лукойл България” ЕООД ще закупи имота от ”Пи Ай” ЕООД. Това е абсурдно, защото ”Лукойл България” ЕООД няма нужда от посредник, който да закупи имота от общината, защото това е открита конкурсна процедура с имот обществена собственост, а не някакви трудни пазарлъци с много частни собственици, които при името на ”Лукойл България” ЕООД биха станали по-алчни. Именно това трябваше да ви усъмни и да проверите истинността на подписа на г-н Валентин Златев и писмото, както направихме ние с г-жа Марияна Печеян. Бърза справка в търговския регистър показа, че писмото не е подписано от г-н Валентин Златев, което означава, че писмото е фалшиво и без правна стойност. То е направено с цел да въведе в заблуждение комисията, за да може да се направи тази гигантска манипулация. Пак всички се сещат, че тази фирма ”Пи Ай” ЕООД не се е появила от нищото, а е била доведена от кмета Иван Николов, защото тази фирма няма как да разбере за този конкурс, обявен единствено в един дряновски вестник, ако всичко не е нагласено така, че тя да спечели, без конкуренция, и след това да препродаде имота на ”Лукойл България” ЕООД с над един милион лева печалба. Учудващо, е защо г-жа Лалева не проверява и не коментира този отдавна известен факт, че писмото с подписа на г-н Валентин Златев е фалшиво?!?

 

Манипулативно заключение №2:

”Видно от представените от купувача Разрешение за Ползване от 16.02.2009 год., че е спазен седем месечния срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на търговския комплекс бензиностанция, съгласно т. 7.1 и т. 7.2 от договора.”

Цитираните точки от договора дословно казват:

т. 7.1. Купувачът се задължава да застрои и въведе целият имот в експлоатация в срок до седем месеца от датата на изтичане на срока за вписване на настоящия договор (което е станало на 18.07.2008 год.).

т. 7.2. Въвеждането в експлоатация се удостоверява пред продавача с представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване на обекта.

Г-жо Лалева, кмете, договорът е написан на обикновен български език и в него ясно е казано, че купувача ”Пи Ай” ЕООД трябва да застрои и въведе имота в експлоатация в срок до седем месеца от сделката (18.07.2008 год.), като това се удостоверява с надлежно издадено разрешение за ползване. Пак на всички ни е известно, че купувача ”Пи Ай” ЕООД е продал имота на ”Лукойл България” ЕООД на 22.07.2008 год. (няколко дни по-късно) с повече от един милион лева печалба и изобщо не е строил и въвеждал в експлоатация бензиностанция. Това е направено от ”Лукойл България” ЕООД, но договора не дава право на купувача ”Пи Ай” ЕООД да прехвърля това свое задължение на трета страна. За да бъда съвсем ясен казвам директно, че цитираното от г-жа Лалева разрешение за ползване е издадено на ”Лукойл България” ЕООД, който фактически е построил бензиностанцията. Така че заключенията, че условията по договора за построяване и въвеждане в експлоатация на бензиностанцията категорично не са изпълнени от купувача ”Пи Ай” ЕООД, но нещо повече: на кмета и цялата комисия предварително е било ясно, че ”Пи Ай” ЕООД няма никакво намерение да изпълни това свое задължение по договора.

Манипулативно заключение №3:

”От представената справка от ”Местни данъци и такси” се установи, че с данъчна декларация от 28.08.2008 год. ”Лукойл България” ЕООД, декларира закупен имот с нотариален акт от 22.07.2008 год. на стойност 1 204 270 лв. и с данъчна декларация от 06.04.2009 год. ”Лукойл България” ЕООД декларира в Община Дряново имот за 1 449 312 лв. в т.ч.: земя за 1 204 270 лв. и сграда за 245 042 лв.”, с което клаузите на договора са изпълнени.

Преди да направя коментар на това заключение, ще цитирам дословно някои клаузи в договора:

т. 9. Купувачът се задължава да вложи минимална инвестиция в закупения имот в размер на 1 000 000 лева, без ДДС, до изтичане на крайния срок за въвеждане в експлоатация по т. 7.1 от договора.

т. 11. В 14 дневен срок от изтичане на срока по т. 7.1 от договора, Купувача се задължава да представи на Продавача удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване на обекта, документи доказващи размера на извършената инвестиция – заверени копия на първични счетоводни документи (фактури и платежни документи) касаещи обекта, сключени и регистрирани по чл.62 от КТ трудови договори с работници/служители.

т. 14. При неизпълнение на задълженията на купувача по този договор, Продавачът има право:

14.1. Да развали договора и получи неустойка в размер на 40% от стойността на продажната цена на имота по договора при неизпълнение, на което и да е от следните задължения:

14.1.1. когато Купувача не изпълни задължението си по т. 7.1 от договора – не застрои и въведе имота в експлоатация.

14.1.2. когато Купувача не изпълни задължението си по т.9 от договора – не вложи минимална инвестиция в имота в размер на 1 000 000 лева, без ДДС.

14.2. Да претендира неустойка за неизпълнение, при неизпълнение на което и да е от следните задължения:

14.2.2. При неизпълнение на задължението по т. 9 от договора Купувачът дължи на Продавача неустойка равняваща се на размера на неизпълнените инвестиции.

т. 15. При разваляне на договора всички подобрения извършени от Купувача в имота остават в полза на Продавача, без последния да дължи заплащането им.

Г-жо Лалева, кмете, четете и прилагайте договора! В договора много ясно е казано, че допълнителната инвестиция, която купувача ”Пи Ай” ЕООД трябва да извърши в имота трябва да бъде в размер на 1 000 000 лева. Казано е още, че тази инвестиция се отчита с фактури и платежни документи, а не с нещо друго.

Първо: Ясно е, че купувача ”Пи Ай” ЕООД не е вложил и отчел с фактури и платежни документи и един допълнителен лев в имота, който няколко дни след покупката препродава с над един милион лева печалба.

Второ: Г-жо Лалева, абсурдно е да казвате, че съгласно данъчна декларация на ”Лукойл България” ЕООД се счита, че отчитането на инвестицията е извършено, защото тя не може да бъде отчетена от ”Лукойл България” ЕООД, а трябва да бъде отчетена от ”Пи Ай” ЕООД и защото отчитането трябва да стане с фактури и платежни документи ”Пи Ай” ЕООД, а не с данъчна декларация на ”Лукойл България” ЕООД.

Трето: Г-жо Лалева, абсурдно е да констатирате, че ”Лукойл България” ЕООД е декларирал земя за 1 204 270 лева и сграда (бензиностанция) за 245 042 лева и да правите извода, че клаузите на договора са изпълнени. Договора е категоричен, че инвестицията в имота, тоест строежа на бензиностанцията, трябва да бъде в размер на поне 1 000 000 лева. Как тогава след като първо купувача ”Пи Ай” ЕООД очевадно не е отчел един лев инвестиция, а последващия купувач ”Лукойл България” ЕООД е декларирал, че инвестицията в бензиностанцията е 245 042 лева, Вие правите извода, че клаузите на договора са изпълнени, след като самият договор предвижда разваляне на договора и неустойка в размер на неизпълнената инвестиция (в единият случай 1 000 000 лева, а във втория, който е не относим, 750 000 лева), ако в имота не са инвестирани минимум 1 000 000 лева.

Четвърто: Г-жо Лалева, след всички изброени очевадни факти, защо Вашият доклад не завърши със заключението, че клаузите на договора не са изпълнени, купувачът ”Пи Ай” ЕООД не е извършил договорираните инвестиции, не е разкрил уговорените работни места и не е построил обещаната детска площадка? Защо докладът Ви не завърши и с препоръките, че община Дряново трябва да предприеме незабавни мерки по разваляне на договора, претендиране на всички неустойки от неизвършени инвестиции, не разкрити работни места и не построена площадка от страна на ”Пи Ай” ЕООД и в крайна сметка общината да придобие обратно построената бензиностанция и я продаде отново, вече като действащ обект, за да получи пропуснатото при препродажбата на имота под нея.

Много съм любопитен г-жо Лалева да чуя Вашите отговори на диспута на който и Вас ви каня, но аз предварително ще споделя с дряновци моята версия.

Докладът на г-жа Марийка Лалева, главен финансов инспектор от АДФИ – Габрово, е поръчков и цели само едно – да прикрие грамадната афера на кмета Иван Николов с препродажбата на имота под бензиностанцията на Лукойл в Дряново на 13 пъти по-висока цена, което в пари представлява около 1 100 000 лева – добра печалба нали. Само че тези пари вместо да влязат в общината се разпределиха между посредници и корумпирани служители. Вместо да се направят много необходими за Дряново неща, някои хора ходят на екскурзии в чужбина, носят скъпи дрехи и карат нови коли, с лесно изкарани пари. Да не говорим, че с тези дискриминационни условия и нагласен посредник от участие в търга бяха изолирани много други сериозни вериги бензиностанции в страната и дори малката местна верига на г-н Любомир Лилов, който на няколко пъти декларира интереса си да участва в търга, но дискриминационните условия и нагласеният конкурс го изхвърлиха от надпреварата.

Кмете, чакам с нетърпение да кажеш кога си готов за диспут!

Новини

виж всички