Статии

Оперативност и прозрачност и в Общинския съвет

На заседанието на общинския съвет, проведено на 26.06.2008 год., мнозинството на кмета освен че отхвърли предложението за прозрачност във финансите и дейността на кмета и администрацията, отхвърли и предложение за по-голяма прозрачност, по-голяма оперативност и възможност за по-активно участие на гражданите в дейността на общински съвет Дряново.

Сега мисля да разкажа малко повече именно за второто предложение.

В основата на това предложение стои създаването на специална интернет страница за дейността на Общински Съвет Дряново, която да има следната функционалност:

 • като потребители на системата служебно ще бъдат регистрирани общинските съветници, кмета и служителите от общинската администрация, а всички желаещи да се регистрират граждани, ще могат да го направят по определен ред, който да ги идентифицира като конретна самоличност, когато публикуват свои материали и коментари;
 • възможност за електронно внасяне на материал, въпрос или предложение от общински съветник, кмета и гражданин, който е регистриран в системата.
 • при внасяне на какъвто и да е материал, в общинския съвет или негова комисия, той да се регистрира и публикува незабавно и да изпраща автоматично информация (e-mail) до всички общински съветници, кмета, служителите от общинската администрация и регистрираните в системата граждани, които са пожелали това;
 • всеки общински съветник, кмета, служител от общинска администрация или регистрирал се в системата гражданин да може да публикува свой въпрос, коментар, становище, позиция или предложение по всеки материал, който е внесен в общинския съвет или негова комисия.
 • всички протоколи от заседанията на общинския съвет и неговите комисии да се публикуват веднага след тяхното съставяне;
 • трябва да има и друга информация и стандартно необходими функции за подобен род интернет страници.

С реализирането на това предложение ще се постигнат много ползи, а именно:

 • когато постъпи един материал в общинския съвет или негова комисия, всички общински съветници (не само членовете на съответна комисия), кмета, общинските служители и регистрираните граждани ще разберат за това и ще могат да се запознаят с неговата същност;
 • след това всички съветници, кмета, служителите и гражданите ще могат публично за всички жители на общината да публикуват своите въпроси, коментари, становища, позиции или предложения по всеки внесен за обсъждане въпрос;
 • в общинския съвет ще влизат много по-добре аргументирани предложения, защото след като всеки жител на общината ще може да прочете какво е внесено за разглеждане и какви са мотивите и аргументите на вносителя, същия няма да си позволи да внесе не добре аргументирано предложение;
 • общинският съвет ще взема много по-отговорни, по-добри и съобразени с всички гледни точки решения, защото по всяко предложение ще има редица въпроси, становища, позиции или допълнителни предложения, с които съветниците ще трябва да съобразяват, когато дават гласа си. А ще трябва да се съобразяват, защото всеки жител на общината дори и след пет години ще може да прочете какво предложение и с какви мотиви и аргументи е внесено, кой какви въпроси и коментари е направил, каква позиция е заел и какво решение се е взело в крайна сметка;
 • също не е за пренебрегване и факта, че с наличието на подобна система всеки съветник или избирател, независимо къде и кога се намира, ще може във всеки един момент да се запознае със всички постъпили в общинския съвет материали, да се запознае с въпросите, коментарите и позициите по тях и да публикува своите въпроси, коментари и позиции.

Това може да изглежда като ”изпреварило времето си” за Дряново решение, но това отдавна е стандартен подход в публичните администрации на нашите сънародници (европейците) от западна Европа, така че това предстои и колкото по-рано го внедрим и при нас, толкова по-рано ще се радваме на по-добре аргументирани и по-отговорни решения в нашия общински съвет.

Но за съжаление на този етап това предложение беше отхвърлено, дори въпреки моята декларация, че аз ще се заема с цялата реализация и финансиране на проекта и няма да се похарчи нито един общински лев.

Новини

виж всички