Статии

Какво отхвърли кмета още в началото на мандата

Сега, когато, девет месеца след местните избори, правим нещо като равносметка на изминалото време, неможе да не си припомним какво се случи тогава, за да си направим някои изводи сега.

В хода на формирането на общинския съвет, на 21.11.2007 год., общинските съветници Георги Цветков, Емил Попов, Марина Маринова, Мариана Печеян, Никола Филев, Петя Куманова, Стефан Косев (заменен по-късно от Шефка Исин) и Тодор Георгиев,  подписаха споразумение, от което ще цитирам само най-важното:

чл.2.1. При подписването на Споразумението всяка от Страните декларира, че встъпва в него приемайки безусловно следните принципи:

 1. Положената клетва в качеството на общински съветник, а именно: ”Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Дряново и да работя за тяхното благоденствие.”;
 2. Пълна прозрачност и отговорност в дейността на Общинския Съвет, Кмета и Общинската Администрация на община Дряново;
 3. Активен диалог и ефективно партньорство между Кмета, Общинският Съвет и Общинската Администрация на община Дряново;
 4. Прилагане на най-добрите национални и европейски практики в дейността на един Общински Съвет и една Общинска Администрация;
 5. Разделение на властите между Общинския Съвет, като орган на законодателната власт и Кмета, като орган на изпълнителната власт, съгласно правомощията на двете власти дадени им от Закона за Местното Самоуправление и Местната Администрация.

чл.3.1. При подписването на Споразумението всяка от Страните декларира, че встъпва в него, приемайки преследването на следните основни (но не изчерпващи се с тях) цели:

 1. Преодоляване на всякакъв тип разделение между жителите на община Дряново, породени от политически, етнически, религиозен, образователен, материален или друг признак. Да се насърчава, подкрепя и поощрява инициативата, партнирането и сдружаването на жителите на община Дряново на базата на всякакви интереси и цели, които могат да допринесат за бързо и/или модерно развитие на община Дряново и/или благоденствието на нейните жители.
 2. Подпомагане на модернизирането и развитието на бизнеса в община Дряново и насърчаване и привличане на инвестиции в общината.
 3. Община Дряново, бизнесът и сдруженията в нея да усвоят в максимална степен средства от европейските и международни програми за своето модернизиране и развитие.
 4. Община Дряново да се развива и като туристическа дестинация за културно-исторически, семинарен, събитиен, състезателно-тренировъчен, рехабилитационен и ваканционен туризъм, като се развиват и всички дадености на общината в тази посока.
 5. Създаване на условия за осигуряване на качествени здравни и социални услуги за жителите на община Дряново, в това число и удобства за придвижването и достъпа на хора с увреждания до необходимите им институции и обекти.
 6. Създаване на условия за модерно и бързо административно обслужване на жителите на община Дряново.
 7. Издигане на авторитета на учебните заведения на територията на община Дряново чрез модернизиране на учебната материална база и издигане на стандартите за обучение и знания на учащите.
 8. Изграждане на модерна спортна база за децата, жителите и гостите на община Дряново.
 9. Поддържането и представянето пред България, Европа и света на културно-историческото наследство на община Дряново.
 10. Подкрепа за организирането на различни конкурси, фестивали, пленери, изложби, изложения, състезания и други подобни, които да привличат участници и туристи и да издигат популярността и авторитета на община Дряново.
 11. Поддържане на активен диалог и ефективно партньорство между Кмета, Общинският Съвет, Общинската Администрация, бизнеса, образованието, културата, здравеопазването, сдруженията, спорта, успелите дряновци и приятелите на Дряново.
 12. Изграждане и поддържане на ефективни партньорства и обмен с възможно най-голям брой общини от обединена Европа и света.

чл.4.2. Страните се споразумяват, че ще изберат г-жа Мариана Гарабед Печеян-Кръстева за Председател на Общински Съвет Дряново, която ще се оттегли от поста най-късно до края на месец октомври 2009 година, след което Страните ще изберат г-н Емил Ганчев Попов за Председател на Общински Съвет Дряново до края на текущия мандат на Общинския Съвет.”

Какво се случи, обаче, тогава. Без да влизам във всички подробности и детайли ще кажа, че малко преди заседанието на общинския съвет, от същата дата на споразумението, сегашния председател на съвета Ангел Димитров, направи много успешна маневра, като заяви на другите осем общински съветници, че ако не го предложат и изберат за председател на общинския съвет, той ще се включи в спаразумението на първите осем и ще гласува за избирането на Мариана Печеян за председател. Какво е станало вече на всички е известно, от тогава до сега Ангел Димитров е председател на общинския съвет.

Сега, девет месеца по-късно, твърдо знаем, че тогава кмета Иван Николов категорично е контролирал гласовете на д-р Нено Ненов и Красимир Андреев (сега зам. кмет) и вместо да си осигури мнозинство, което декларира ясни принципи и цели, той го отхвърля и си осигурява едно друго мнозинство, което работи без декларирани принципи и без ясни цели.

Кои са съветниците от мнозинството на кмета:

 • От СДС: Д-р Нено Ненов и Пенка Досева (заместила Красимир Андреев), която винаги ще гласува както патрона си д-р Ненов – пояснявам, че д-р Ненов е съветник от предишния мандат;
 • От ГЕРБ: Румен Иванов и Николай Ганчев, който също винаги ще гласува, както своя председател Румен Иванов – пак пояснявам, че Румен Иванов е съветник от предишния мандат;
 • От НДСВ: Ангел Димитров, който след като изработи всички да стане председател си има своя игра;
 • От БКП: Михаил Белев и Милка Колева, която също винаги ще гласува, както своя председател Михаил Белев – и пак пояснявам, че Михаил Белев е съветник от предишния мандат;
 • От някакво ляво: Цветан Йорданов и Николай Марков, които са първи братовчеди и неудовлетворени членове на БСП, които също са били съветници от предишния мандат.

След тази рекапитулация веднага се вижда, че мнозинството в общинския съвет се доминира от общински съветници от предишния мандат, които очевидно кметът предпочете за партньори, не за да се променя нещо, а точно за да не се променя нищо.

Могат да се направят и много други очевидни изводи, но тях ще ги оставя на избирателите.

Новини

виж всички