Статии

Предложение за прозрачност в дейността на Общински съвет Дряново

До

Общински Съвет Дряново

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за приемане на решение за изграждане на специална интернет страница на Общински Съвет Дряново, чрез която да се осигури по-голяма прозрачност, по-голяма оперативност и възможност за по-активно участие на гражданите в дейността на Общински Съвет Дряново

 

 

            Уважаеми Колеги Общински Съветници,

 

            Позовавайки се на:

  1. Личната ми кауза за осигуряване на тотална прозрачност в дейността на Общински Съвет Дряново и максимално участие на гражданите в дейността на Съвета, нещо което не еднократно съм декларирал по време на предизборната кампания и след това;
  2. Липсата на своевременна информация за гражданите за това какви материали постъпват в Общински Съвет Дряново и в неговите Постоянни и Временни Комисии;
  3. Липсата на информация за гражданите кога се свикват заседания на отделните Комисии, дневния ред и материалите за тях;
  4. Липсата на възможност за гражданите да дадат своето мнение и коментар за обсъждани материали в Общинския Съвет и неговите Комисии без да присъстват на самото заседание, което не винаги е възможно за тях;
  5. Ниската оперативност, от гледна точка и на самите Общински Съветници, своевременно да се информират за постъпилите в Общински Съвет Дряново и неговите Комисии материали и да могат да отправят и публикуват своите коментари, позиции и становища в реално време и които да бъдат видими за всички граждани;
  6. Възможността Общински Съвет Дряново да бъде първият в България, който да е осигурил максимална прозрачност и оперативност в своята работа и максимална възможност за участие на гражданите в дейността на Общинския Съвет и неговите Комисии.

 

            Предлагам на вашето внимание следното предложение за РЕШЕНИЕ:

Общински Съвет Дряново приема курс за осигуряване на пълна прозрачност и по-висока оперативност във своята работа и осигуряване на възможност за по-активно участие на гражданите в дейността на Общински Съвет Дряново и неговите комисии, като в тази връзка:

  1. ешава да създаде отделна интернет страница на Общински Съвет Дряново, която трябва да позволява: а) регистрация като потребители на системата на: общинските съветници; сътрудникът на ОС; Кмета, служителите от Общинската Администрация и всички желаещи граждани, по определен ред, който да ги идентифицира като самоличност при публикуване на материали и коментари. б) възможност за електронно внасяне на материал/въпрос/предложение от Общински Съветник, Кмета и гражданин, регистриран в системата. в) при внасяне на какъвто и да е материал в Общинския Съвет или негова Комисия той да се регистрира и публикува в реално време и да изпраща информация (e-mail) до всички Общински Съветници, Кмета и пожелалите това регистрирани трети лица. г) всеки Общински Съветник, Кмета, служител от Общинска Администрация и регистрирал се гражданин да може да публикува свой коментар/становище/позиция/ предложение по всеки материал внесен в Общинския Съвет или негова Комисия. д) всички протоколи от заседания на Общинския Съвет и неговите Комисии да се публикуват веднага след тяхното съставяне. е) други стандартно необходими функции за подобен род интернет страници.
  2. Определя Временна Комисия в състав: Георги Цветков (бивш предс. на ОС), Емил Попов (вносител на предоложението) и Цветан Йорданов (бивш предс. на ОС) да изготви подробно задание за разработка на интернет страницата на Общински Съвет Дряново – в срок до 20 Юли 2008 год.
  3. Финансирането на разработката и поддръжката на интернет страницата на Общински Съвет Дряново да се извърши/извършва за сметка на икономии от Бюджета на Общинския Съвет (например намаленото възнаграждение на председателя) и/или привлечени средства от донори.
  4. Тази практика да стартира по възможност от 01 Октомври 2008 год., но не по-късно от 01 Януари 2009 год.

 

Дряново, 11 Юни 2008 год.

 

С Уважение:

Емил Попов – Общински Съветник от Коалиция ”Дряново Да Бъде”

Новини

виж всички