За Дряново

Дейци на науката и журналисти

Не е малко и числото на родените в Дряново и околните махали учени и журналисти. Един от първите дейци на нау­ката е Димитър Сокеров (1858 – 11.VII.1902), автор на кни­гата „Уроци по политическа икономия“ (1886) – едно от ранните съчинения на икономически теми в нашата книжнина. Написал е също: „Записки по устната българска словестност“ и „Учебник по старобългарски език (неотпечатан)

Д-р Стефан К. Танинов (15.II.1875-1955) е автор на про­учванията: „Болестите у децата“ и „Дряново като курорт“. Д-р Генчо П. Тулешков (р. 30.VII.1888) е работил в областта на математическите науки. Написал е „Основи на фотограме­трията“, „Уравнения и свойствена повръхнина от 4-та степен с една двойна права линия“ (1922) и „Върху хомоложните триъгълници, вписани един в друг“ (1924). Д-р арх. Алексан­дър Хр. Рашенов (1892-4.IV.1938) е автор на книгите „Месемврийски църкви“ и „Модерната чехословашка архитекту­ра“. Трудът му „Архитектурата на старата българска къща“ бил унищожен по време на отпечатването му от пожар при бом­бардировките над София през 1944 год. Досьо П. Койчев (р. 1892 г.) е написал много учебници, правописни речници н др. трудове по езикови въпроси. Проф. Димитър Далев (р.4.III.1900) е един от нашите изтъкнати съвременни химици-фармацевти. Автор е на много научни трудове и учебници за студенти и ученици – „Фармацевтична химия“, „Учебник по органична химия“ и др. Проф. д-р инж. Минчо Г. Попов (р.1912) е дългогодишен ръководител на катедрата „Хидродинамика“ при ВМЕИ в София. Той също е автор на няколко значителни труда: „Записки по теоретична аеродинамика“, „Газодинамика“, „Хидравлика и хидравлични турбо-маши-ни“, „Хидрография“ и др. Проф. инж. Васил Геров (р.24.X.1904) е специалист по хидротехника, автор на много трудове.

Между първите журналисти дряновци трябва да се посочи Иван Т. Йонков (10.XII.1860-1936), издател и сътрудник на списанията „Развитие“ и „Извор“, издавани в Русе в края на 19 век. Пак в Русе се проявил и Досьо К. Газурков (р. 1860), където редактирал в. „Русе“ и е бил помощник-кмет на града. Стефан Н. Лафчиев (13.I.1863-1940) е бил редактор на сп. „Славянски глас“ (1907-1935), „Мир“ и сп. „Училищен преглед (1896-1900). Иван П. Чуков (р. 1870), един от пър­вите социалистически дейци в България, е бил отговорен ре­дактор на сп. „Ученически защитник“ и на социалистическия в. „Освобождение“, издаван в гр. В. Търново. Иван Ст. Ру­невски (28.VIII.1885 – 8.III.1957) е редактирал сп. „Адвокат­ски преглед“ и сътрудничил на „Съвременна мисъл“, „Архив за правни и социални науки“, „Народ“, „Социалдемократ“ и др. Три пъти е избиран за депутат в Народното събрание. Роман Дим. Сокеров е редактирал в. „Гражданско съзнание“, издаван в Русе. Христо М. Танинов (1.IV.1890 – 14.V.1930) бил помощник-редактор на в. „Инвалид“ и сътрудник на в. „Мир“. Иван Донев (р. 19.VI.1914 год. в с. Караиванца – Дряновско), в миналото редовен сътрудник на прогресивни ве­стници като: „Заря“, „Жар“, „Нова камбана“ и др., а след 9 септември 1944 год. на в. „Народна войска“. Сега е заме­стник главен редактор на партийния орган в. „Работническо дело“. . . Тихомир Тихов. Роден през 1920 год. в Дряново. Член на градския комитет на БКП и председател на ОК на ОФ в Дряново по време на борбата против фашизма (1940-1944 год.). По време на следването си в университета работил ак­тивно в БОНС. След 9 септември 1944 год. бил редактор във в. „Народна младеж“, а от няколко години и сега е редактор в Издателство „Български писател“ в София. Автор е на редица литературно-критически статии, публикувани в литературния печат. Ганчо Савов (р.25. X. 1930) сега е редак­тор във в. „Народна младеж“, публицист, преводач и литерату­рен критик. Теодора Ганчева – (родена 1935 г.) авторка на четири книги. Сътрудничи на списание „Литературна мисъл“, „Пламък“ и др., както и на някои югославянски издания: „Книжевне новини“, „Младина“, „Борба” и др.

Страници от историята

Новини

виж всички